ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ നടന്ന ചിത്ര രചന കാമ്പയിന്‍

Posted on Posted in Landscapes, Science

പ്രശസ്ഥ ചിത്രകാരനായ ടി പി പ്രേംജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ നടന്ന ചിത്ര രചന കാമ്പയിനില്‍ നിന്നും….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *