പുതുമയായി, ‘ഖസാക്കിന്‍റെ ഇതിഹാസം’ നാടകത്തിന്റെ ചിത്രാവിഷ്കാരങ്ങള്‍…

Posted on Posted in ഖസാക്കിന്‍റെ ഇതിഹാസം

പുതുമയായി, ‘ഖസാക്കിന്‍റെ ഇതിഹാസം’ നാടകത്തിന്റെ ചിത്രാവിഷ്കാരങ്ങള്‍…

5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *