ഖസാക്കിന്‍റെ ഇതിഹാസത്തിന് കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ വേദിയൊരുങ്ങുന്നു

Posted on Posted in ഖസാക്കിന്‍റെ ഇതിഹാസം

ഖസാക്കിന്‍റെ ഇതിഹാസത്തിന് കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ വേദിയൊരുങ്ങുന്നു

3

2 thoughts on “ഖസാക്കിന്‍റെ ഇതിഹാസത്തിന് കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ വേദിയൊരുങ്ങുന്നു

    1. ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ 3 വരെ, വൈകിട്ട് 7 മണി മുതല്‍.
      Venue : Government Higher Secondary School Ground,
      Sringapuram, Kodungallur, Kerala 680669 India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *