‘ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം’ നാടകാവിഷ്കരണം ; ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി.

Posted on Posted in ഖസാക്കിന്‍റെ ഇതിഹാസം

‘ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം’ നാടകാവിഷ്കരണം ; ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി.

‘ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം’ നാടകാവിഷ്കരണം ; ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *